Slik får du teamet ditt til å samarbeide effektivt

Hva er det som gjør at noen lederteam lykkes bedre enn andre? Hva er det som skiller et godt team fra et middelmådig team? Og hvordan kan du som leder bidra til å utvikle ditt team til å bli enda bedre?

9/26/20235 min read

Hva er det som gjør at noen lederteam lykkes bedre enn andre? Hva er det som skiller et godt team fra et middelmådig team? Og hvordan kan du som leder bidra til å utvikle ditt team til å bli enda bedre?

Det er noen av spørsmålene jeg vil prøve å besvare i dette blogginnlegget. Jeg har jobbet med lederteamutvikling i mange år, og jeg har sett både gode og dårlige eksempler på hvordan team fungerer. Jeg har også lært mye om hva som virker og hva som ikke virker når det gjelder å skape et effektivt og engasjert team.

Utvikling betyr også endring
Det første jeg vil si er at utvikling betyr også endring. Det betyr at du som leder må være villig til å gjøre ting på nye måter, og utfordre deg selv og ditt team til å tenke nytt. Det betyr også at du må være åpen for å lære av andre, og ta imot tilbakemeldinger på hvordan du og ditt team kan bli bedre.

Utvikling betyr ikke at du må kaste alt du har lært på båten, eller at du må endre din personlighet eller lederstil. Det betyr heller ikke at du må gjøre alt på en gang, eller at du må følge en bestemt oppskrift eller modell. Utvikling betyr at du må være bevisst på hva som fungerer bra i ditt team, og hva som kan forbedres. Og så må du ta små, men konkrete skritt for å gjøre de nødvendige endringene.

Praktisk betyr relevant og realistisk
Det andre jeg vil si er at utvikling må være praktisk. Det vil si at det må være relevant for ditt team og din situasjon, og det må være realistisk i forhold til hva som er mulig å oppnå. Det nytter ikke å ha store visjoner eller ambisjoner hvis de ikke er forankret i virkeligheten, eller hvis de ikke har noen sammenheng med det dere faktisk driver med.

Praktisk kan også bety at man gjør utviklingen i tett samspill med den daglige driften, og at man bruker øvelser hvor resultatet kan brukes i daglig drift. Det kan for eksempel være å jobbe med konkrete case eller utfordringer som teamet står overfor, eller å bruke spill eller simuleringer som gir innsikt i hvordan teamet samarbeider under press eller stress.

Praktisk kan også bety at man bruker enkle og effektive verktøy som hjelper teamet til å reflektere over sin egen praksis, og til å sette seg konkrete mål og tiltak for videre utvikling. Det kan for eksempel være å bruke en SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) for å kartlegge teamets styrker, svakheter, muligheter og trusler, eller å bruke en SMART-modell (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) for å lage handlingsplaner for hvordan nå de ønskede resultatene.

Vi skal ikke snakke om lederkurs, men om hvordan man får et team til å samspille
Det tredje jeg vil si er at utvikling handler ikke om å sende teamet på lederkurs, men om hvordan man får et team til å samspille på en måte som skaper bedre resultater. Lederkurs kan være nyttige for å bygge kompetanse eller lære nye ferdigheter, men de er ikke nok for å skape et godt team. Et godt team krever mer enn kunnskap og ferdigheter. Det krever også holdninger og adferd som fremmer tillit, respekt, kommunikasjon og samarbeid.

Samspillet i et team kan ofte skilles på grad av sak og relasjon. Sak er typisk ting som produkt, regnskap, rapportering, prosjektledelse og relasjon er hvordan folkene jobber sammen, herunder hvordan man kommuniserer, gir tilbakemeldinger, inspirerer, støtter og utvikler modellen for samspill.

"Når vi jobber med relasjon er det stor variasjon på ferdigheter. Samtidig er det her gullet ligger."

Min erfaring er at de fleste behersker sak godt, dette er en trygg havn hvor alle opplever trygghet. Når vi jobber med relasjon er det stor variasjon på ferdigheter. Samtidig er det her gullet ligger. Får man på plass relasjonsbiten på en god måte kan man gå fra å være et brukbart team til å bli et forsteklasses team.

Noen verktøy som kan hjelpe deg med å utvikle relasjonsbiten i teamet

Om man ikke er god på utvikling av relasjonsbiten i teamet finnes det noen verktøy som kan være en god start.

- En teamkontrakt skaper bedre forståelse og forventninger. En teamkontrakt er en avtale mellom teammedlemmene om hvordan de vil jobbe sammen, hva de forventer av hverandre, og hvordan de vil løse eventuelle konflikter eller uenigheter. En teamkontrakt kan inneholde ting som teamets formål, mål, roller, ansvar, spilleregler, kommunikasjonsformer, møterutiner, beslutningsprosesser, tilbakemeldingskultur, konfliktløsning og evaluering. En teamkontrakt bør lages i fellesskap av teamet, og bør revideres jevnlig for å sikre at den er oppdatert og relevant.

- En SPGR kartlegging for hele teamet synliggjør utviklingsområder og potensielle konflikter slik at man raskere kan komme til kjernen. SPGR står for Systematisere Person-Gruppe Relasjonen, og er et verktøy som måler hvordan teamet fungerer på disse områdene. SPGR gir et bilde av relasjonene i teamet, og peker på hvilke områder som bør prioriteres for videre utvikling. SPGR gir også et bilde av hvordan hvert enkelt teammedlem opplever teamet, og hvordan de bidrar til teamets suksess eller fiasko. SPGR kan brukes til å skape dialog og refleksjon i teamet, og til å lage handlingsplaner for hvordan forbedre samspillet.

- En team-coach vil raskt kunne forstå dynamikken, eller mangelen på denne og adressere områder det bør jobbes med. Han kan sågar bidra med utviklingen i tett samspill med enkeltpersonene og teamet. En team-coach er en person som har erfaring og kompetanse innen ledelse og teamutvikling, og som kan bistå teamet med å nå sine mål og potensial. En team-coach kan hjelpe teamet med å definere sitt formål, visjon og verdier, og med å skape en felles retning og mening. En team-coach kan også hjelpe teamet med å utvikle sin kommunikasjon, samarbeid, konfliktløsning og læring. En team-coach kan være en ekstern konsulent eller en intern ressursperson som har fått opplæring i coaching.

Konklusjon
Lederteamutvikling er en praktisk tilnærming til å skape bedre resultater gjennom bedre samspill. Det krever at du som leder er villig til å endre deg selv og ditt team, og at du bruker relevante og realistiske verktøy som hjelper dere til å reflektere over deres egen praksis, og til å sette dere konkrete mål og tiltak for videre utvikling. Det handler ikke om å sende teamet på lederkurs, men om hvordan du får et team til å samspille på en måte som fremmer tillit, respekt, kommunikasjon og samarbeid.

Jeg håper du har fått noen nyttige tips og inspirasjon til hvordan du kan utvikle ditt lederteam. Hvis du vil vite mer om lederteamutvikling, eller hvis du trenger hjelp med å gjennomføre det i din organisasjon, ta gjerne kontakt med meg. Jeg har lang erfaring med å coache ledere og lederteam, og jeg kan tilby skreddersydde løsninger som passer dine behov.

Esben Keim | Teamcoach